Parc del turò del sastre

Parc del turò del sastre

Una de las estratègies importants del projecte és garantir l’accessibilitat a tots els punts del parc, fins i tot, possibilitar l’accés al punt més alt del turó.
El parc s’estructura mitjançant dos tipus de recorreguts: els que permeten la connectivitat directa entre la ciutat i el parc, i els que ordenen els recorreguts a través del paissatge, enllaçant les diferents zones d’estar per a arribar als punts més significatius.

La diversitat de recorreguts es diferencia segons els materials, cada tipus de paviment implica una funció diferent dins del conjunt de la intervenció. Els recorreguts urbans es concreten amb materials d’origen mineral. Els recorreguts de la part alta del turó es defineixen amb materials d’origen vegetal.

Les passarel·les de fusta són un sistema de recorreguts autoportant i amb certa autonomia estructural, que ha permès mantenir durant la fase de l’obra el criteri del circuit peatonal previst en projecte, malgrat els canvis de pendents en els talussos ateses les dificultats topogràfiques. Aquesta independència geomètrica també permet reduir els moviments de terra que representaria haver-ho executat amb un sistema constructiu convencional.

Parc del turò del sastre
Parc del turò del sastre
Parc del turò del sastre
Planta General
Planta general aigua
Secció Constructiva
Parc del turò del sastre
Alçat mirador